in , ,

ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ФОРУМ «ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ»

 

 

Коваленко Валентин Васильович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України

 

Міністерство юстиції України, як правонаступник Державної пенітенціарної служби України, на думку громадських експертів, учасників Пенітенціарного форуму «Пенітенціарна система України в глобальному вимірі» за п’ять років створило передумови розбалансування всієї кримінально-виконавчої системи України. Воно не змогло належним чином забезпечити реалізацію Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року.

Варто зазначити, що в сучасних суспільних умовах реформування (розвитку) кримінально-виконавчої системи України і подальше її трансформування у пенітенціарну систему зумовлена необхідністю професійного оцінювання щодо подолання властивих колишній радянсько-адміністративній системі негативних рис, які мали місце у сфері виконання і відбування кримінальних покарань.

Минуло 30 років, коли Україна намагається стати суверенною, незалежною правовою державою. Серед державних інститутів важливе місце займає сучасна кримінально-виконавча система України яка перебуває на початковій стадії свого реформування (розвитку). Закладені Міністерством юстиції України з 2016 року нові пенітенціарні засади мали б передбачити приведення національного законодавства у повну відповідність з чинними Європейськими стандартами щодо умов утримання засуджених осіб в установах виконання покарань, перебудови кримінально-виконавчої системи на засадах гуманізації покарань, трансформації її в пенітенціарну систему нового зразка, створення прозорого громадського контролю за установами та закладами. До того ж передбачалося створення розгалуженої мережі центрів соціальної адаптації звільнених осіб з в’язниць. Також необхідно було б завершити модернізацію офісів пробації, покращити систему професійної підготовки персоналу пробації.

Всі учасники формула були єдині в тому, що гуманізм як один з основних принципів кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань та реформування кримінально-виконавчої системи стає важливою складовою демократичних змін у суспільстві, що орієнтується на цивілізовані міжнародні стандарти поводження з ув’язненими і засудженими.

Незважаючи на вагомі здобутки вітчизняних науковців щодо реформування кримінально-виконавчої системи України, перетворення її в справжню пенітенціарну систему, учасники форуму констатували, що здійснені наукою кримінально-виконавчого права дослідження в даній сфері не повною мірою відповідають сучасним потребам теорії та практики.

З огляду на викладене вбачається, що проведений на базі Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука пенітенціарний форум «Пенітенціарна система України в глобальному вимірі» спроможній закласти нові ростки удосконалення та оптимізації функціонування сучасної кримінально-виконавчої системи України і подальше її трансформування в пенітенціарну Європейського зразку.

За результатами комплексного обговорення та аналізу розглянутих на форумі проблем вітчизняними та зарубіжними вченими, громадкістю, депутатами, практичними працівниками органів і установ виконання покарань та пробації запропоновано:

1) Міністерству юстиції України розробити «Стратегічне планування реформування (розвитку) кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему на основі творчого науково обґрунтованого підходу. Дана стратегічне планування має передбачати:

– розробку і прийняття Національної програми трансформації кримінально-виконавчої системи в пенітенціарну систему України.

Дана програма на думку учасників форуму має формуватися на засадах довгострокових пріоритетів соціально-економічного, науково-технічного, національно-культурного розвитку країни з урахуванням Європейських стандартів поводження з ув’язненими та засудженими і спрямована на розв’язання найважливішої загальносуспільної проблеми ресоціалізації засуджених та соціалізації їх у суспільство після звільнення.

– фактичне проведення по всій території України оптимізацію кримінально-виконавчих установ закритого та відкритого типу у відповідності з Концепцією реформування (розвитку) пенітенціарної системи України, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року

Для цього Міністерство юстиції України має розробити алгоритм якісних та кількісних критеріїв, за якими буде прийматися рішення про ліквідацію/функціонування установи, проведення розрахунку фінансового ефекту від таких управлінських рішень та  оцінки ризиків їх прийняття. Це з одного боку дозволить зберегти функціонування діючих виправних колоній, а з іншого дозволить сформувати базу даних про стан і спроможність їх виконувати завдання щодо утримання засуджених, їх виправлення і ресоціалізацію та оптимізувати їх до вимог сьогодення;

– здійснити перепис населення засуджених, які відбувають покарання в Україні з подальшим утворення бази даних на електронних носіях.

На думку учасників форуму це дозволить не тільки сформувати базу даних про кількість засуджених, а і отримати інформацію щодо кримінальних правопорушень вчинених ними;

– розглянути питання щодо утворення в Україні трьох видів пенітенціарних установ:

1) державні установи де утримуються особи засуджені до покарання у виді позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі;

2) муніципальні пенітенціарні установи;

3) приватні пенітенціарні установи.

На думку учасників форуму це змінить вектор бюджетного фінансування на утримання засуджених в місцях несвободи , створить умови належного відбування засудженими покарання.

– виокремити основні пріоритети пробації в Україні.

До основних пріоритетів пробації України, які варто враховувати Державній установі “Центр пробації”, учасники форуму вважають:

– по-перше, впровадження в роботу уповноважених органів пробації цифровізацію процесів ведення справ клієнтів пробації;

– по-друге, продовження модернізації офісів пробації, що враховують нові підходи роботи з клієнтами пробації та модернізація системи професійного розвитку персоналу пробації;

– по-третє, удосконалення інструментів пробації шляхом розширення можливостей надання соціально-психологічної допомоги клієнтів пробації в рамках пробації;

– по-четверте, поглиблення співпраці уповноважених органів пробації з громадою в роботі з клієнтами пробації, розвиток волонтерства в пробації;

– по-п’яте, здійснення нагляду органами пробації за умовно-достроково звільненими.

2) Міністерству юстиції України варто визначитися із законодавчим забезпечення трансформації кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну. З цією метою учасники форуму пропонують:

– Міністерству юстиції України як відповідальному за державну політику у сфері виконання покарань і пробації внести відповідні зміни і доповнення до проекту Закону України «Про пенітенціарну систему України» та прискорити його прийняття Верховною Радою України.

Як вважають учасники форуму – це дозволить швидше врегулювати питання оптимізації структури пенітенціарної системи, спрощення управління сукупністю її підрозділів, запровадити ефективне управління підприємствами установ виконання покарань, а також забезпечити здійснення заходів, спрямованих на поліпшення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту;

– з метою належного узгодження проекту Закону з чинними законодавчими актами, пропонується включити до проекту низку змін до законів України «Про запобігання корупції» «Про пробацію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про попереднє ув’язнення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про політичні партії в Україні», «Про Державне бюро розслідувань», «Про виконавче провадження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» та ін. Це не зруйнує вибудувану роками систему норм, які регулюють пенітенціарні відносини у сфері виконанні відбування покарань, а навпаки посилять їх роль у функціонуванні пенітенціарної системи України.

– створити робочу групу із науковців, практичних працівників по підготовці нового Пенітенціарного кодексу України.

На думку учасників форуму новий Пенітенціарний кодекс України має відповідати сучасним європейським стандартам поводження з ув’язненими і засудженими і стати провідником реінтеграції в суспільство засудженого після звільнення.

– створити мережу соціального захисту персоналу пенітенціарної системи.

Це дозволить зберегти професійні кадри органів і установ виконання покарань та пробації, підніме авторитет роботи в пенітенціарній системі.

 

З) Учасники форуму запропонували інноваційні пропозиції щодо реформування (розвитку) кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему, зокрема:

– ввести до органів прокуратури України інституту пенітенціарного прокурора.

На думку учасників форуму таке рішення дозволить забезпечити на високому професійному рівні дотримання в установах виконання покарань норм пенітенціарного  законодавства, включаючи і міжнародні правові акти у сфері захисту прав засуджених та ув’язнених та персоналу місць несвободи, а також забезпечення відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків потерпілим, ухвалення рішень, що стосуються заходів спрямованих на підвищення рівня ефективності процесу виконання та відбування кримінальних покарань;

– виключити слідчі ізолятори із підконтрольності й підзвітності ДКВС України передав їх функції в окреме управління при Службі судової охорони.

На думку учасників форуму таке рішення дозволить залишити за слідчим ізолятором виключно функцію ізоляцію від суспільства і забезпечення охорони осіб, яким обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. З цією метою необхідно внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» й Положення про Службу судової охорони де передбачити створення окремого управління при Службі судової охорони, якій би були підзвітні слідчі ізолятори, які виконували би функції із забезпечення досудового розслідування, ізоляцію осіб, яким було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, транспортування таких осіб на слідчі дії, до зали суду для судових засіданнях тощо;

– відокремити від Міністерства юстиції України і департаменту з питань виконання покарань ДКВС України виховну колонію для неповнолітніх.

На даний час в Україні діє одна Державна установа «Кременчуцька виховна колонія» виховна колонія, яка є єдиною з 11 подібних установ, які ще 20 років тому діяли на території України. Чисельність вихованців у порівнянні з минулими роками зменшилася до 70 чоловік, а були роки, коли в Кременчуці утримувалися близько 450 та й більше чоловік.

Враховуючи, що умови утримання вихованців стали більш гуманні нами пропонується передати дану виховну колонію Міністерству освіти і науки і назвати її «Виховний центр» (далі ВЦ) для осіб які вчинили кримінальні правопорушення, і які потребують допомоги у соціальній реабілітації та здобутті освіти. Форми фінансування ВЦ можуть бути, як державні, муніципальні та приватні.

На думку учасників форму трансформація кримінально-виконавчої системи України в пенітенціарну систему є не простою зміною найменувань, а продуманою системою стратегічних кроків, націлених на перспективу. Якщо кримінально-виконавча система має на меті ізолювати злочинця від суспільства, виключно покарати його за вчинене кримінальне правопорушення, то пенітенціарна система має за пріоритетну мету каяття засудженого, його ресоціалізація і реінтеграція у суспільство після звільнення.

Тобто рішення щодо оновлення назви й оптимізації діяльності кримінально-виконавчої системи передбачає відхід від каральної суті установ виконання покарань (з подальшою їх реорганізацією в пенітенціарні установи) та переорієнтацію на європейські стандарти організації соціальної роботи з засудженими на основі безумовного дотримання прав і свобод особистості, організацію корисності відбування покарання й ефективності підготовки засудженого до життя в суспільстві.

Окрема вдячність учасників форуму його медіаторам:

 

Боровику Андрію Володимировичу

проректор з наукової роботи Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука кандидат юридичних наук, доцент, академік (м. Рівне)

 

Богатирьову Івану Григоровичу

професор кафедри кримінально-правових та  адміністративно-правових дисциплін, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України (м. Рівне)

Рейтинг публікації

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Loading…

0

ВП ВС скасувала рішення судів після рішення ЄСПЛ у справі про подвійне притягнення заявника до відповідальності

Про виховання доброчесності в закладах середньої, професійної та професійно-технічної освіти.